مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت
مركز مخابرات پيش شماره سرويس دهنده
آزادی ,668,669,670, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
آقابابایی ,260,261,262, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
استقلال ,775,776,777,779, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
اشرفی اصفهانی ,352,365,735,738,739, شبکه بهرو
الله اکبر(مجلسی) ,5280,5281,5282,5283,5284, شبکه بهرو
امام اصفهان ,331,332,333,334, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
امام خمینی (نجف آباد) ,261,262,263,264, داتک
امام خمینی(شاهین شهر) ,527,524, داتک
امام علی 789 شبکه بهرو
امیرکبیر ,386,387, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
بهارستان ,681,682, داتک، شبکه بهرو
بی سیم شاخص آرمان 000 اینترنت بی سیم
بی سیم ولیعصر 000 اینترنت بی سیم
تندگویان ,380, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
توسعه مهندسی جی ,2300,2301,2302,2303,2304,2305, داتک، شبکه بهرو
جی شیر(آقابابایی) ,2630,2631,2632, شبکه بهرو
چمران ,554,555,556,557,560,559, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
حصه(چمران) ,5580,5581,5582,5583,5584,5585, شبکه بهرو
خاتم الانبیاء ,438,439,440,441,442,443,444, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
خرازی ,335,336,337,338,339, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
ردانی پور ,264,265,266,267,268, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
روح الامین ,580,581, داتک، شبکه بهرو
ساختمان پزشکان ,9999, داتک
سجاد ,630,631, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
سیدالشهدا ,551,552, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
سیستم جدید ,111, پورت پرسرعت
سیفی(گلپایگان) ,322,323,324,325,326, داتک
شهرک صنعتی جی(مجلسی) ,5720,5721,5722,5723,5724, شبکه بهرو
شهید بهشتی ,220,221,222,223,224, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
شهید رجایی ,233,234,235,236, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
صدری ,650,651, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
طالقانی(مجلسی) ,5300,5301,5302,5303,5304, شبکه بهرو
طاهرزاده ,420,421, داتک، شبکه بهرو
فروردین(مدرس) ,4700,4701,4702,4703,4704,4705, داتک، شبکه بهرو
فیض ,661,662,663,664,665, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
قندی ,624,625,626,627,628,629, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
کلانی 531 داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
کوثر ,620, داتک
گلستان ,450,451,452, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
مجلسی ,521,522,523,524, داتک، شبکه بهرو
مدرس ,445,446,447,448, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
مطهری (نجف آباد) ,274, داتک
مطهری(شاهین شهر) ,522,523, داتک
منتظری ,771,772,773, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
مهدیه(مجلسی) ,5290,5291,5292,5293,5294,5295, شبکه بهرو
مهمانسرای میر ,667, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
ولیعصر ,225,226,228,229, داتک، پارس آنلاین، شبکه بهرو
ویلاشهر (نجف آباد) ,225, داتک
هشتم شکاری 5720,5721,5722,5723,5724 داتک